Algemene Voorwaarden

Met ‘wij’ wordt in deze voorwaarden Summer Schools Abroad in Utrecht bedoeld. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van ‘opdrachtgever’, wordt bedoeld zowel diegene die een opleiding wil volgen als zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de ‘prijs’ wordt bedoeld de prijs van de Summer School.

1. Totstandkoming van de overeenkomst

Inschrijving voor een Summer School kan telefonisch of schriftelijk geschieden.
1.1 De factuur geldt als bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst met Summer Schools Abroad.
1.2 Iedere tot stand gekomen overeenkomst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.3 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de inschrijving en de overeenkomst voor hemzelf en voor alle aangemelde personen voortvloeien.
1.4 Bij de inschrijving van een minderjarige dient de inschrijving voorzien te zijn van een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger.

2. Betaling

Betaling kan contant of via bankoverschrijving geschieden. Er wordt een aanbetaling gevraagd van € 250,-, welke binnen 14 dagen na de factuurdatum dient te zijn betaald aan Summer Schools Abroad. Een school kan een hogere aanbetaling vragen, welke dan door Summer Schools Abroad wordt doorberekend. Het totale bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Summer School in ons bezit te zijn. Er wordt hiervoor geen herinnering verstuurd. Bij inschrijving binnen 6 weken voor vertrek dient de deelnemer het gehele bedrag direct na ontvangst van de factuur over te maken. 

3. Prijs en Programma

3.1 De vermelde prijzen zijn per persoon in €. Er kan een bedrag voor een adviesgesprek of voor inschrijving in rekening worden gebracht.
3.2 De gepubliceerde prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals die bij Summer Schools Abroad bekend waren op de datum van het aanbod.
3.3 In geval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen en belastingen houdt Summer Schools Abroad zich het recht voor tot wijziging van de prijs. Hiervan dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek mededeling te worden gedaan bij de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen prijs gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 15% van de prijs en tevens meer dan € 70,- per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren, met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden. Deze annulering dient uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de mededeling plaats te vinden.
3.4 Tijdens feestdagen zijn de scholen gesloten en vinden er geen lessen plaats. Hiervoor wordt geen restitutie verleend.
3.5 Indien een groepsles niet mogelijk is door een tekort aan leerlingen in een niveau zal de school voor een passende oplossing zorgen d.m.v. het aanbieden van een redelijk aantal privé-lessen.
3.5 Kennelijke fouten en vergissingen in de online of schriftelijke programma’s of prijzen binden Summer Schools Abroad niet. Summer Schools Abroad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander materiaal voor zover door derden uitgegeven.

4. Borg
Er kan tijdens de Summer School gevraagd worden om een borg. Dit is meestal voor de bruikleen van de accommodatie. Aan het einde van het programma krijg je dit bedrag, nadat de accommodatie weer in orde is bevonden, retour. Is er schade aan de accommodatie, dan kan de borg worden ingehouden. De hoogte van de borg wordt door de Summer School ter plaatse bepaald en kun je nalezen in de reisbescheiden.

5. Verzorging en maaltijden
Tijdens de Summer School kunnen de maaltijden en de tussendoortjes net even anders zijn dan je thuis gewend bent. Je leert dan de typische gerechten van het land en de streek kennen. De maaltijden worden met zorg en aandacht bereid, maar zijn soms minder luxe of uitgebreid dan thuis.

6. Documenten, reisbescheiden en verzekering
6.1 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit te zijn van de vereiste documenten zoals een paspoort, de vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. De gevolgen van het gemis van de nodige documenten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor deelnemers zonder Nederlandse nationaliteit dient extra zorg te worden betrecht en zelf informatie ingewonnen te worden bij de betrokken autoriteiten. Summer Schools Abroad kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als de deelnemer niet in het bezit is van de vereiste documenten.
6.2. Ongeveer 1 week voor vertrek worden de reisbescheiden de opdrachtgever toegestuurd mits aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
6.3 De opdrachtgever dient zelf een reis- en ongevallenverzekering voor alle reizen buiten Nederland af te sluiten. Is dit niet gebeurd, dan kan Summer Schools Abroad niet aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortgekomen schade.

7. Wijzigingen
7.1 De deelnemer kan om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Onder wijziging wordt mede verstaan vervanging van een reeds aangemelde deelnemer. Voor mogelijke wijzigingen tot 30 dagen voor aanvang wordt een bedrag van € 25 per persoon per wijziging in rekening gebracht, behalve wanneer het gaat om een verlenging van de Summer School. Rekent de school extra kosten, dan dienen deze door de opdrachtgever te worden betaald. Voor mogelijke wijzigingen binnen 30 dagen voor aanvang kan niet gegarandeerd worden dat de wijzigingskosten beperkt blijven tot € 25.
7.2 Summer Schools Abroad is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, daar slechts als tussenpersoon wordt opgetreden. Summer Schools Abroad zal vrij van kosten bemiddelend optreden.
7.3 De Summer Schools zijn gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende deelnemers zijn, krijgt de opdrachtgever hiervan tijdig bericht. Zo mogelijk zal er een alternatief worden voorgesteld. Bij afgelasting wegens onvoldoende deelname worden alle reeds betaalde gelden terugbetaald. Summer Schools Abroad is op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever heeft.

8. Annulering
Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zijn naast de extra administratiekosten voor Summer Schools Abroad ook de annuleringsvoorwaarden en kosten van de betreffende school van toepassing en verschuldigd.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Summer Schools Abroad sluit ten behoeve van de opdrachtgever als tussenpersoon overeenkomsten voor onderwijs en overige dienstverlening in het buitenland, zoals accommodatie i.c.m. de opleiding. Derhalve is de uitvoering van de overeenkomst voor risico en rekening van de uitvoerder. Summer Schools Abroad zal zich inspannen om te bemiddelen bij het ontstaan van problemen met betrekking tot de uitvoering.
9.2 Wij zijn niet voor schade aansprakelijk voor zover deze niet is te wijten aan onze schuld. De deelnemer is gerechtigd schadeloosstelling te eisen wanneer deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en/ of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, is uitgesloten.
9.3 De deelnemer is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de complete boeking. In de plaatsstelling is niet automatisch mogelijk. Hiervoor dient door ons toestemming te worden verleend.
9.4 De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de reeds door de opdrachtgever betaalde prijs.

10. Verplichting van de deelnemer
10.1 Je dient, als deelnemer bij een Summer Schools Abroad geboekte Summer School, de afspraken en regels te accepteren die nageleefd moeten worden door aanwezige deelnemers bij de Summer School. Iedere persoon die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het programma wordt bemoeilijkt, kan door de Summer School van (voortzetting van) het programma worden uitgesloten. Ook het overtreden van de afspraken kan betekenen dat je door de Summer School/ uitvoerder van de (voortzetting van) de het programma wordt uitgesloten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor jouw rekening. De opdrachtgever is dan verplicht ervoor te zorgen dat je zo spoedig mogelijk de locatie verlaat en op eigen gelegenheid of onder begeleiding naar een ander adres reist waar je terecht kunt. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Ten minste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens de Summer School telefonisch bereikbaar te zijn.
10.2 Bij afwezigheid of te laat komen van de deelnemer bij de lessen zal geen terugbetaling worden gedaan. Evenmin kunnen periodes van afwezigheid worden gecompenseerd door gratis verlenging van het programma.

11. Incassokosten
De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan is zonder nadere ingebrekestelling in gebreke en is gehouden tot een rentevergoeding van 1% over de totale prijs over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50. De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de deelnemer.

12. Klachten
Eventuele klachten over de cursus of accommodatie dienen meteen en ter plekke gemeld te worden bij het secretariaat van de school. Indien de school de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de deelnemer persoonlijk onverwijld contact op te nemen met Summer Schools Abroad, zodat wij ons vrij van kosten in verbinding kunnen stellen met de school ter bemiddeling. Eventuele niet ter plekke door de school verholpen klachten dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij Summer Schools Abroad te worden ingediend. Wij nemen deze klachten in behandeling en berichten de opdrachtgever schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze reeds ter plekke aan de school is gemeld. Op alle overeenkomsten tussen ons en deelnemer zijn uitsluitend het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

13. Beeldmateriaal
Tijdens de Summer School worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van de Summer School in de breedste zin van het woord. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit bij boeking te vermelden.

Druk- en zetfouten alsmede wijzigingen in de programma’s en prijzen voorbehouden.
Aan de foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.